Йил якунлари Хисобот йили учун олинган Хисобланган дивидендлар (сўмда) Тўланган дивидендлар       (сўмда)
фойда зарар оддий акцияларга имтиёзли акцияларга оддий акцияларга имтиёзли акцияларга
1 2019 21884,2 Эслатма; 2019 йил якунлари буйича олинган зарар АУЙ 2020 йил 17 сентябрдаги 3-сон баенномасига мувофик тасдикланган
2 2020 22025,2 Эслатма ; 2020 йил якуни буйича олинган даромад, утган йилда олинган зарарни коплаш учун йуналтирилди АУЙ 2021 йил 27 июлдаги №6 сон баенномасига асосан тасдикланган
3 2021 12300 Эслатма; 2021 йил натижалари буйича олинган зарар, кегинги йилларда олинадиган фойда хисобидан копланиши АУЙ 2022 йил 27 июлдаги 9-сон баенномасига асосан тасдикланди.