НОМЗОДЛАРНИ ТАНЛОВ АСОСИДА ИШГА КАБУЛ КИЛИШ
ТАРТИБИ

 • Бошкарув раиси ва масъуллар томонидан тасдикданган номзодни саралаб олиш талабномани ва лавозим йурикномасини олгандан кейин ижро этувчи ходим, талабномада курсатилган талаблар асосида номзодларни излайди.
 • Жамиятнинг таркибий булим/булинмалари Ходимларни бошкариш булими билан биргаликда ишга кабул килиш учун куйидаги йуналишлар орасидан номзодларнинг дастлабки танловини амалга оширадилар:
 • корхонанинг ички маълумотлар базасидан (Ички кидирув);

https://uzautojobs.uz – расмий веб-сайтга жойлаштирилган номзодларнинг ташки маълумотлар базасидан;

 • муносиб номзодларни кидириш (Headhunting process, Ташки кидирув).

Изох,: ходимлар танланадиган лавозим ва касбнинг узига хос хусусиятларига караб, кушимча хужжатлар талаб килиниши мумкин.

 • Лавозимга номзодларни танлаш жараёни.
  • Танлов буйича эълонлар (https://uzautojobs.uz) веб сайтига жойланади.

Танлов буйича эълон матнида куйидагилар булиши керак:

 • танлов жараёнида иштирок этиш учун таклифнома;
 • номзодга куйиладиган талаблар (лавозим номи, касби, маълумоти, диплом буйича мутахассислиги, иш стажи, чет тилларни билиши ва бошкалар);
 • танлов жараёнида иштирок этиш учун зарур булган хужжатлар руйхати;
 • хужжатларни кабул килиш манзили;
 • хужжатларни кабул килиш вакти ва танлов утказиш жойи.

Эълонлар муддати Ходимларни бошкариш булими томонидан белгиланади. Агарда белгиланган муддат ичида курсатилган мезонларга мувофик муносиб номзодлар булмаса, эълон муддати маълум муддатга ва шу тартибда номзодлар топилгунга кадар узайтирилади. Headhunting process (Ташки кидирув) жараёни оркали танланган номзодлар (https://uzatojob.uz) веб-сайтида уз резюмесини такдим этиш талаб этилмайди.

 • Ходимлар танловининг дастлабки боскичи скрининг (дастлабки танлов) хисобланади. Белгиланган муддат ичида номзодлар маълумотлар базасидан олинган иш кидирувчилар резюмеси (шахсий маълумотлари)

Жамиятнинг Ходимларни танлаш булими ваколатли мутахассислари томонидан номзоднинг талабларига (тегишли лавозим учун ёши, касбий тажрибаси, маълумоти, малакаси, маълум касбий куникмалар мавжудлиги, шархлари, хусусиятлари, шахсий маълумотлар варакаси, ва бошкдлар) номзодни саралаб олиш талабномасига мувофиклиги урганилади ва тахлил килинади. Номзодни урганаётганда, собик иш жойларидан, яшаш жойидан, шунингдек, хукукни мухофаза килувчи органларидан уларнинг ишга жойлашишига тускинлик килувчи фактлар ёки холатлар мавжудлиги тутрисида белгиланган тартибда ахборот талаб килиниши мумкин.

Агар номзод курсатилган талабларга жавоб бермаса, унинг резюмеси (шахсий маълумотлар) ва хужжатлари номзод маълумотлар базасига Жамиятнинг ваколатли мутахассислари томонидан белги ва сабаби курсатилган холда юборилади.

Агар номзод ушбу танлов боскичидан муваффакиятли утган булса, у кейинги боскич (сухбат)га утади.

 • Номзодлар Андижон шахри Жамият бош офисда сухбатдан утади

Танланган ходимларнинг тоифаси ва мутахассислигига караб кушимча бахолаш мезонлари киритилиши мумкин. Номзодларни бахолашнинг Кушимча мезонлари киритилганда бахолаш баённомасига кушимча устунлар киритилади. Кушимча бахолаш мезонларини киритиш тугрисидаги карор комиссия аъзолари томонидан кабул килинади.

Комиссиянинг хар бир аъзоси барча мезонларни мустакил равишда тахлил килади ва умумий бахо беради. Комиссия аъзолари орасида номзод сухбати натижаларини мухокама килишга йул куйилмайди.

 • Сухбатда номзодни бахолаш беш балли шкала асосида амалга оширилади:
 • 5 аъло;
 • 4 яхши;
 • 3 коникарсиз;
 • 2 умуман коникарсиз;
 • 1 жамиятда ишлаш учун мутлако мос эмас.

Сухбат тугаганидан сунг комиссиянинг хар бир аъзоси сухбат кунини курсатган холда бахолаш баённомасининг уз нусхасини имзолайди ва комиссия котибига топширади. Тузатишлар ва каламда ёзувларга йул куйилмайди. Буйрук билан тайинланган Ходимларни танлаш булимининг котиби такдим этилган бахолаш баённомалари асосида сухбат натижаларини умумлаштиради (7-илова). Натижалар ушбу Низомнинг 7-иловасига мувофик баённомада кайд этилади. Номзодларнинг уртача бахолари аниклангандан сунг, сухбатнинг барча иштирокчиларига нисбатан энг куп балл туплаган

Руйхат № номзодлар кейинги боскичга утади (иш таклифи). Сухбат натижалари буйича танланган номзодлар сони такдим этилган буюртмада курсатилган буш иш уринларига караб белгиланади. Баённомада якуний натижа ракдмли куринишда акс эттирилади. Якуний бахо комиссия аъзолари томонидан куйилган балларнинг уртача арифметик кийматида хисобланади.

Номзод билан сухбат натижалари буйича, комиссия аъзолари уни ишга кабул килиш таклифи билан баённомани (7-илова) имзолайдилар. Баённомада номзодни ишга кабул килишнинг максадга мувофиклигини асословчи маълумотлар, щу жумладан унинг тест синовлари натижалари булиши керак.

Комиссия барча аъзолари номзодни ишга кабул килиш тугрисидаги баённомани имзолагандан сунг, якуний номзоднинг резюмеси Жамият рахбарига куриб чикиш ва тасдиклаш учун такдим этилади.

Изох: агар буш иш уринларига мурожаат килган номзодларнинг сухбат натижалари бир хил булса, улар билан мазкур Низомнинг 2.4-банди талабларига мувофик кушимча имтихон синови утказилади. Энг юкори балл туплаган номзод махсус комиссия томонидан ишга кабул килиш учун тавсия этилади.

 • Компания рахбари томонидан якуний номзод тасдиклангандан сунг, Ходимларни бошкариш булими бошлиги номзод учун, номзодни ишга Кабул килиш шартлари, Жамият рахбари томонидан белгиланган ойлик маоши курсатилган Ишга кабул килиш хабарномасини (9-илова) тайёрлайди ва номзодга юборади.
 • Номзоддан ижобий жавоб олингандан сунг, маъсул булим номзод билан богланади ва ишга кабул килиш санаси хакида маълумот беради.
 • Маъсул булим Жамият номидан номзод билан Узбекистан Ресупбликаси Крнунчилигига хамда Жамиятнинг ички локал хужжатларига асосан мехнат муносабатларини расмийлаштиради.
 • Жамият томонидан иш билан таъминланган барча шахслар уч ойлик синов муддати билан мехнат шартномасига мувофик муддатли шартнома асосида иш жойига тайинланади (Бош директор уринбосарлари бундан мустасно).

Эгаллаган лавозимдан бушатиш мехнат конунчилиги ва коидаларига мувофик белгиланган тартибда амалга оширилади.

НОМЗОДЛАРГА КУЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

 • Корхонага Узбекистан Республикаси фукаролари, шунингдек доимий Узбекистан Республикаси худудида яшовчи хорижий фукаролари ёки мехнат рухсатномаси мавжуд булган чет эл фукаролари, миллати, жинси, ижтимоий келиб чикиши, мулкий ва расмий холатидан катъий назар, узининг ишбилармонлиги, шахсий ва ахлокий фазилатлари, таълим даражаси ва соглик холати билан Корхона олдига куйилган вазифаларни бажарилишини таъминлай оладиган шахcлар ишга кабул килинади.